College 5. Recht en legitimiteit

In hoofdstuk 2 van Schwitters gaat het om de vraag: waarop is de legitimiteit van de in het recht neergelegde gedragsnormen gebaseerd? Waarom aanvaarden burgers de rechtsregels en houden ze zich aan de daarin vervatte gedragsnormen?

Schwitters schetst de veranderingen en verschuivingen in de verhouding tussen recht en legitimiteit door de tijd heen.

Bijzondere aandacht besteedt Schwitters daarbij  aan veranderingen binnen de Trias Politica die de legitimiteit van het recht beinvloeden. Bij zijn analyse maakt hij gebruik van de begrippen formeel rationeel recht en materieel rationeel recht van de Duitse socioloog Max Weber.

No comments yet.

Geef een reactie